Placówka Nowe Sioło

nowesioło

Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Nowym Siole ul. Pałacowa 5 w dniu 28.10.2020 r. podpisał umowę nr COVID.19.09.86 na realizację projektu pt.: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”, nr POWR.05.02.00-00-0001/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie umowy zawartej w dniu 30 czerwca 2020r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia, a Narodowym Funduszem Zdrowia, w tym zasady przyznawania grantów realizatorom tego programu.
Celem przyznania grantu jest wsparcie poprzez wypłatę dodatkowych wynagrodzeń dla personelu, które – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia COVID-19 ograniczyły swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy lub też które nigdy nie zrezygnowały z drugiego zatrudnienia, gdyż nie posiadały drugiego miejsca pracy w okresie, który obejmuje projekt.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: https://www.nfz.gov.pl/o-nfz/programy-i-projekty/fundusze-europejskie-w-walce-z-covid-19-pomoc-dla-zol-i-zpo-hospicjow-oraz-dps-ow,19.html

Zakład w Nowym Siole ma zawarty kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

O nas

Niepubliczny Zakład Opiekuńczo – Leczniczy znajduje się w Nowym Siole w województwie podkarpackim, w sąsiedztwie miasta Cieszanów.
Jest to stacjonarny Zakład udzielający całodobowych świadczeń zdrowotnych obejmujących swoim zakresem leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób niewymagających hospitalizacji.
Obejmujemy całodobową opieką i leczeniem osoby, które przebyły ostrą fazę leczenia szpitalnego, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, jednak ze względu na stan zdrowia, stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym wymagają stałego nadzoru lekarskiego, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji.
Sale chorych w Zakładzie są przestronne, dostosowane do osób niepełnosprawnych.

NZOL w Nowym Siole ma zawarty kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Osoba przebywająca w Zakładzie w ramach kontraktu z NFZ pokrywa koszty wyżywienia i zakwaterowania. Odpłatność ta nie może być jednak wyższa niż 70% dochodu osoby przebywającej w Zakładzie.

 

Niepubliczny Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Nowym Siole oferuje pacjentom:

 • opiekę lekarską,
 • opiekę logopedyczną,
 • opiekę pielęgniarską,
 • opiekę logopedyczną,
 • usprawnianie ruchowe i działanie fizjoterapeutyczne,
 • leczenie farmakologiczne,
 • niezbędne konsultacje specjalistyczne,
 • niezbędne badania diagnostyczne,
 • ustalenie i stosowanie diety,
 • zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia,
 • opiekę duszpasterską (wedle życzenia),
 • zajęcia z terapeutą zajęciowym,
 • miłą, rodzinną atmosferę.

Do Zakładu nie przyjmuje się pacjentów jeśli podstawowym wskazaniem do objęcia opieką jest:

 • zaawansowana choroba nowotworowa,
 • stany chorobowe wymagające hospitalizacji,
 • choroba psychiczna,
 • uzależnienie.
 

Wnioski o przyjęcie:

Do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Nowym Siole przyjmujemy pacjenta w oparciu o złożoną dokumentację. Warunkiem wydania przez Dyrektora (lekarza Zakładu) pozytywnej decyzji dotyczącej przyjęcia do Zakładu jest złożenie następujących dokumentów:

 

Oprócz wyżej wymienionych dokumentów należy jeszcze dostarczyć ostatni odcinek renty/emerytury lub ksero decyzji emerytalnej/rentowej lub o przyznaniu zasiłku stałego. Po wydaniu pozytywnej decyzji, ustala się termin przyjęcia. W przypadku braku wolnych miejsc – osoba umieszczana jest na liście oczekujących na przyjęcie.

Kontakt

Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Nowe Sioło

Małgorzata Kowal
Niepubliczny Zakład Opiekuńczo – Leczniczy
Nowe Sioło, ul. Pałacowa 5
37-611 Cieszanów  woj. podkarpackie
tel. (016) 631-19-61
e-mail: nzolnowesiolo@op.pl
e-mail: biuro@nzolnowesiolo.com.pl
Dyrektor Zakładu
dr. Zbigniew KOWAL
tel.: +48 504 77 66 97
 

Mapa:

Galeria